FFmpeg将字幕嵌入到视频

软件·服务器 楚盟 2827浏览 0评论

字幕文件转换

字幕文件有很多种,常见的有 .srt , .ass 文件等,下面使用FFmpeg进行相互转换。

将.srt文件转换成.ass文件:

ffmpeg -i subtitle.srt subtitle.ass
ffmpeg -i subtitle.srt subtitle.ass

将.ass文件转换成.srt文件:

ffmpeg -i subtitle.ass subtitle.srt
ffmpeg -i subtitle.ass subtitle.srt

集成字幕,选择播放

这种字幕集成比较简单,播放时需要在播放器中选择相应的字幕文件:

ffmpeg -i input.mp4 -i subtitles.srt -c:s mov_text -c:v copy -c:a copy output.mp4
ffmpeg -i input.mp4 -i subtitles.srt -c:s mov_text -c:v copy -c:a copy output.mp4

嵌入SRT字幕到视频文件

单独SRT字幕:

字幕文件为subtitle.srt:

ffmpeg -i video.avi -vf subtitles=subtitle.srt out.avi
ffmpeg -i video.avi -vf subtitles=subtitle.srt out.avi

嵌入在MKV等容器的字幕

将video.mkv中的字幕(默认)嵌入到out.avi文件:

ffmpeg -i video.mkv -vf subtitles=video.mkv out.avi
ffmpeg -i video.mkv -vf subtitles=video.mkv out.avi

将video.mkv中的字幕(第二个)嵌入到out.avi文件:

ffmpeg -i video.mkv -vf subtitles=video.mkv:si=1 out.avi
ffmpeg -i video.mkv -vf subtitles=video.mkv:si=1 out.avi

嵌入ASS字幕到视频文件:

ffmpeg -i video.avi -vf "ass=subtitle.ass" out.avi
ffmpeg -i video.avi -vf "ass=subtitle.ass" out.avi

转载请注明:随机笔记 » FFmpeg将字幕嵌入到视频

发表我的评论
取消评论
表情

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址